O projekcie

Celem głównym projektu jest: zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób bezrobotnych (51K i 39M) w tym o niskich kwalifikacjach (10K i 39M), poszukujących pracy zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego poprzez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestnika programu aktywizacji zawodowej zakładając, że min. 40 uczestników podejmie zatrudnienie. Natomiast wszyscy uczestnicy nabędą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zwiększające możliwości zatrudnienia.
Okres realizacji projektu: 01.07.2018r. do 31.12.2019r.
Wartość projektu: 2 013 418,08zł
Dofinansowanie: 1 851 136,08zł
Wkład UE: 1 711 405,36zł

Grupa docelowa to 90 osób bezrobotnych, poszukujących pracy ( 51 kobiet i 39 mężczyzn ) w tym osoby o niskich kwalifikacjach ( 10 kobiet i 29 mężczyzn ) w wieku powyżej 29 lat, zamieszkujących ( w rozumieniu KC ) na terenie województwa podkarpackiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą. Dokumenty są do pobrania ze strony internetowej lub do odebrania w Biurze Projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja Potrzeb Uczestników
  • Poradnictwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe ( ok. 160 h ), stypendium za czas trwania szkolenia
  • 6 – miesięczne płatne staże zawodowe
  • Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia dla osób zamieszkujących poza miejscem prowadzenia
  • poszczególnych form wsparcia
  • Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną lub dzieckiem do lat 7

 

Dokumenty rekrutacyjne:
1) Formularz zgłoszeniowy
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
3) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej projektu
4) Oświadczenia o spełnianiu kryteriów dodatkowych
5) Zakres danych uczestników Projektu

Do zapoznania Regulamin projektu.